2021-07-12-1.jpg

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ ДГ „СЛЪНЦЕ“


ПОКАНА  ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН  СЪВЕТ

 

                                           УВАЖАЕМИ   РОДИТЕЛИ,

Детска градина „Слънце“ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители на обществения съвет към детската градина.

Събранието ще се проведе на 25.11.2019 година  от 17.30 часа в централната сграда на ул. „Цар Симеон І“ 84 при следния дневен ред:

1.Запознаване с начина на излъчване на представители на родителите в обществения съвет на ДГ „Слънце“/глава втора от Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата/.

2.Избор на 4 представители на родителите за членове на обществения съвет към ДГ „Слънце“.

3.Избор на резервни  членове на обществения съвет към ДГ „Слънце“..

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Общественият съвет е орган,който се създава към всяка детска градина и училище за:

Подпомагане развитието на детската градина

Граждански контрол на управлението на детската градина

Подробна информация за статута и правомощията на обществения съвет е публикувана на интернет страницата на детската градина и на информационните табла на входа на детската градина.

Маргаритка Цекина

Директор на ДГ „Слънце“

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил