Подкатегории

 
ДГ „Слънце“ е бенефициент по проект на МОН N: BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансиран от Европейсния съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката (МОН).
Детската градина получи 1бр. Интерактивен тъч дисплей, с цел дигитализация в образованието – приоритет на Европейската комисия.
  1. Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР - да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда
  2. Спортен проект „Спорт за децата в детската градина” – занимания по баскетбол.
  3. Проект „Творческа активност на децата в процеса на двигателната активност на детската градина” - усъвършенстване на двигателните умения и качества в игри и игрови ситуации
  4. Игра с награди "ХИЛЯДИ ДЪРВЕТА ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ" организирана и управлявана от Фондация "77", регистрирана като естествено продължение на инициативата "Когато станем 100 000 ще посадим гора", която има за цел засаждане на милиони нови дървета за България.
Научете повече:
 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил