2021-07-12-1.jpg

p kprps   През месец септември 2021 година в ДГ“ Слънце“ се реализираха дейности по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, кампания 4, по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
   Целта на проекта е да мотивира и задържи в образователната система младите педагогически специалисти, да подобри педагогическата, методическата и управленската подготовка и да създаде сред педагогическите специалисти мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване в отговор на съвременните предизвикателства пред образователната система в България.
   В периода 17.09 – 19.09.2021 г. 18 педагогически специалисти се включиха в обучение на тема: „Позитивни поведенчески техники и развитие на толерантността“ от Дейност 1 – подкрепа за професионалното израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучение, съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил