Skip to main content

Въвеждане на задължително предучилищно образование на децата на 4 - годишна възраст в детските градини на територията на община Кюстендил

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.27, З от ЗМСМА, чл.8 от Закона за предучилищното и училищното образование, § 16 и § 17 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищно и училищно образование Общински съвет Кюстендил взе решение № 424 от 29.04.2021 г. за въвеждане на задължително предучилищно образование на децата на 4 - годишна възраст в детските градини на територията на община Кюстендил, считано от 2021/2022 учебна година.
В ДГ „Слънце“  Кюстендил са осигурени необходимите условия за осъществяването на задължителното предучилищно образование на децата от 4 – годишна възраст в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване, очаквайки своите малки възпитаници.