Skip to main content

Кои сме ние

     Детска градина „Слънце“ е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от десет месеца до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

 

     Детска градина „Слънце“ е открита през 1964 година като ЦДГ с 4 групи.

През 1997 година детската градина е преобразувана в ОДЗ с две яслени групи.

От 1.09.2013 година към ОДЗ „Слънце“ са присъединени групи от ОДЗ „Здравец“.

От 1.08.2016 г. в съответствие със ЗПУО ОДЗ „Слънце“ е преименувано в ДГ „Слънце“.

 

     Днес детската градина функционира с 12 групи в 5 сгради:

І-град Кюстендил, ул. „Цар Симеон І“84-първа, втора, трета, четвърта възрастови групи

ІІ-град Кюстендил, ул. „Велбъжд“7-яслена група и 3 разновъзрастови градински групи.

ІІІ-град Кюстендил, ул. „11 август“7-яслена група и 1 разновъзрастова градинска.

ІV-град Кюстендил, ул. „Кокиче“7-1 разновъзрастова градинска група

V- село Слокощица,община Кюстендил-1 разновъзрастова градинска група.

 

     Детската градина е иновативна детска градина, осигуряваща качествено образование, желано място от родители и деца.

Във всички групи е създадена модерна, функционална среда, съобразена с възрастовите особености.

Дворовете на детските градини са прекрасни кътчета за игра на децата- просторни, озеленени и обзаведени с модерни дворни съоръжения

В ДГ „Слънце“ работи мотивиран и квалифициран персонал - 22 педагогически специалисти, 24 непедагогически, 6 медицински сестри в яслените групи и 3 медицински специалисти.

 

     Най-голяма ценност в работата на всеки от екипа е детето с неговите заложби, интереси и потребности.

 

     Родителите са нашите партньори и активни участници в предучилищното образование.